Hale Bioplastics - " Improve Environment, Increase Customer Value"

Email: lhanhdpm@gmail.com

Hotline liên hệ: 0933316968

Tiếng Việt Tiếng Anh

Nhựa Nguyên Sinh

Hạt nhựa PP Tráng L270A

Hạt nhựa PP Tráng L270A

Giá: Liên hệ

Hạt nhựa PP Tráng 9415

Hạt nhựa PP Tráng 9415

Giá: Liên hệ

Hạt nhựa LDPE WNC 199

Hạt nhựa LDPE WNC 199

Giá: Liên hệ

Hạt nhựa LDPE C150Y

Hạt nhựa LDPE C150Y

Giá: Liên hệ

Hạt nhựa LDPE 2426K

Hạt nhựa LDPE 2426K

Giá: Liên hệ

Hạt nhựa LDPE 2427K

Hạt nhựa LDPE 2427K

Giá: Liên hệ

Hạt nhựa EVA A1825

Hạt nhựa EVA A1825

Giá: Liên hệ

Hạt nhựa EVA N8038

Hạt nhựa EVA N8038

Giá: Liên hệ

Hạt nhựa EVA 7350M

Hạt nhựa EVA 7350M

Giá: Liên hệ

Hạt nhựa HIPS HI650

Hạt nhựa HIPS HI650

Giá: Liên hệ

Hạt nhựa HIPS 576H

Hạt nhựa HIPS 576H

Giá: Liên hệ

Hạt nhựa HIPS HI425E

Hạt nhựa HIPS HI425E

Giá: Liên hệ

Hạt nhựa GPPS 1450

Hạt nhựa GPPS 1450

Giá: Liên hệ

Hạt nhựa GPPS 147F

Hạt nhựa GPPS 147F

Giá: Liên hệ

Hạt nhựa GPPS 5250

Hạt nhựa GPPS 5250

Giá: Liên hệ

Hạt nhựa GPPS 525N

Hạt nhựa GPPS 525N

Giá: Liên hệ

Hạt nhựa GPPS GP 150

Hạt nhựa GPPS GP 150

Giá: Liên hệ

Hạt nhựa GPPS 550N

Hạt nhựa GPPS 550N

Giá: Liên hệ

Hạt nhựa ABS PA757

Hạt nhựa ABS PA757

Giá: Liên hệ

Hạt nhựa ABS GP22

Hạt nhựa ABS GP22

Giá: Liên hệ

Hạt nhựa ABS MG47F

Hạt nhựa ABS MG47F

Giá: Liên hệ

Hạt nhựa ABS HI121H

Hạt nhựa ABS HI121H

Giá: Liên hệ

Hạt nhựa ABS 750SW

Hạt nhựa ABS 750SW

Giá: Liên hệ

Hotline
HOTLINE0933316968